Specialgas kräver renhet och hög kvalitet

Specialgas är en benämning på gaser av hög kvalitet för specifika ändamål. Även gaser i flytande form, t.ex. flytande kväve av hög renhet, räknas till specialgaser. Det kan vara gaser som ska användas i avancerad analysutrustning på laboratorier med extremt höga krav på renhet för att inte störa analysresultat. Andra specialgaser kan användas till forskning, i kemiska tillverkningsprocesser som processgas eller för att trycka undan syrgasatmosfär, vid läkemedelstillverkning, för svetsning inom speciella högteknologiska tillämpningar, laserskärning samt inom elektronikindustri där krav på renhet är höga vid t.ex. framställning av olika komponenter.

Det är mycket viktigt att specialgas håller de kvalitets- och renhetskrav som ställts upp, men minst lika viktigt är att gasen kan transporteras och hanteras för att behålla kvaliteten från gastank, central eller enskild gastub fram till användningsplatsen.

Specialgasen kräver säker installation.

All hantering av gas kräver särskild hantering på grund av säkerhetsrisker i form av explosivitet, brandfara, högt tryck, undanträngning av syre eller genom att gaserna är giftiga. Ett företag med lång erfarenhet av hantering, installation, projektering och användning av specialgas kan ge råd om lämplig utrustning för att säkerhetskrav uppfylls samtidigt som gasen hanteras på ett sätt som bibehåller kvalitet och renhet.
Inte bara halt och renhet är viktig för användare av specialgas.

Även tryck, temperatur och flöde av specialgasen är mycket betydande för resultatet vid respektive tillämpning. Med hjälp av rätt tryckreduceringsventiler, rör och rörinstallationer, gascentraler m.m. erhålls en optimal gasleverans med effektiv och driftsäker utrustning. Förutom säker installation av specialgas kan ett erfaret företag inom området även hjälpa till med renspolning av gasledningar samt provtryckning av rörsystem.